U maatskappy en sy Akte van Inlywing soos vereis deur die Maatskappywet nr. 71, 2008

Kragtens die nuwe Maatskappywet (Nr. 71, 2008) moet alle maatskappye hul huidige Akte van Oprigting en Statute (die aanvanklike stigtingsdokumente) vervang met ‘n enkele nuwe dokument, die Akte van Inlywing (hierna afgekort na MOI vir Memorandum of Incorporation). Hierdie MOI moet voor 30 April 2013 by die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom (CIPC) geregistreer word.

‘n Paar weke gelede het Aucamp Scholtz Lubbe sy eie MOI-proses geloods om kliënte te help met die opstel en registrasie van die MOI’s sodat aan die vereistes van die Wet voldoen kan word. Op daardie tydstip het ons gereeld dieselfde navrae met betrekking tot die opstel en registrasie van MOI’s van verskillende kliënte ontvang. Ons meen dit is nodig om aan u die nagevorste antwoorde op hierdie ‘Frequently Asked Questions’ (FAQ’s) te verskaf. Ongeag of u reeds begin het om u MOI op te stel of nog worstel met onduidelikhede of vrae in hierdie verband, vertrou ons dat hierdie dokument vir u waardevol en insiggewend sal wees.

FAQ 1: Het ek regtig ‘n MOI nodig of kan ek steeds my aanvanklike stigtingsdokumente (Akte en Statute) gebruik?

Ja, u mag u aanvanklike stigtingsdokumente as MOI gebruik maar daar is betekenisvolle implikasies wat in ag geneem moet word.

Sou ‘n maatskappy besluit om nie ‘n MOI by die CIPC te registreer nie mag hy steeds sy Akte en Statute gebruik. Die bestaande Akte en Statute sal, tot tyd en wyl dit in ‘n MOI omgesit word, geag word die MOI te wees wat deur die 2008 Wet vereis word, selfs na die verstryking van die oorgangstydperk op 30 April 2013. Die maatskappy sal dan steeds ingevolge die bepalings van sy Akte van Oprigting en Statute beheer word maar slegs in dié mate dat hierdie bepalings in ooreenstemming met die 2008 Maatskappywet is.

Kragtens Afdeling 15(1) van die 2008 Wet  sal enige bepaling in die Akte van Oprigting en Statute wat strydig is met die 2008 Wet, geag word ongeldig te wees en sal die bepalings van die 2008 Wet geld. Die maatskappy kan hom dan in die posisie bevind dat hy gedeeltelik deur die bepalings van sy geagte MOI beheer word en gedeeltelik deur die bepalings van die 2008 Wet in sover die bepalings van die MOI ongeldig geag word.

Daar moet verder op gelet word dat alle MOI’s wat voor die afloop van die oorgangstydperk (30 April 2013) voltooi word, teen ‘n verminderde tarief by die CIPC geregistreer kan word. As die MOI egter ná afloop van die oorgangstydperk ingedien word sal die standaardfooi vir registrasie van ‘n MOI gehef word.

FAQ 2: Wat is die implikasies vir die ouditvereistes van my maatskappy as ek nie ‘n MOI het nie?

Kragtens die bepalings van die 2008 Wet kan, met bepaalde uitsonderinge, maatskappye op grond van hul Openbare Belang puntetelling kwalifiseer vir alternatiewe tot ‘n statutêre oudit, d.w.s. óf ‘n onafhanklike oorsig óf, in beperkte omstandighede, ‘n kompilasie. Maar solank ‘n maatskappy se statute spesifiseer dat ‘n ouditeur aangestel moet word, moet die maatskappy ‘n ouditeur aanstel en moet ‘n oudit uitgevoer word kragtens die vereistes van Hoofstuk 3 van die 2008 Wet.  In wese is dit ‘n statutêre oudit met veel strenger vereistes.

Die mees betekenisvolle van hierdie vereistes is Afdeling 90(2)(b)(iv) van die Wet wat bepaal dat, in die geval van ‘n statutêre oudit, geen rekenmeesters- of sekretariële dienste deur die aangestelde ouditeur verrig mag word nie.

Derhalwe, ten einde die toepassing van sekere vereistes van Hoofstuk 3 te verhoed, moet die volgende gedoen word:

(1)    Registreer die nuwe MOI kragtens die 2008 Wet by die CIPC

Dit sal verseker dat die maatskappy alternatiewe tot slegs ‘n oudit (op grond van sy Openbare Belang puntetelling) kan gebruik.

Voorts, sou die maatskappy kies om ‘n oudit te laat doen al word dit nie deur die Wet vereis nie, sal sodanige oudit op grond van die bepalings van die Openbare Belang puntetelling geag word ‘n vrywillige oudit te wees. In die geval van ‘n vrywillige oudit is die vereistes van die 2008  Wet veel minder veeleisend en sal die mees betekenisvolle vereistes van Hoofstuk 3 nie van toepassing wees nie.

OF

(2)    Wysig die Statute (die geagte MOI) by wyse van ‘n spesiale besluit wat by die CIPC geregistreer word.

Daar word aanbeveel dat in albei die volgende gevalle ‘n spesiale besluit deur die aandeelhouers geneem word om die vereiste oor die aanstelling van ‘n ouditeur in die maatskappy se Statute te skrap:

i.    Alle maatskappye wat nog besig is om hul MOI te formaliseer teen die tyd dat die oorgangstydperk verstryk; en
ii.    Maatskappye waarvan die ou Akte en Statute na afloop van die oorgangstydperk geag sal word die MOI te wees.

Dit is belangrik om daarop te let dat in albei gevalle (i) en (ii) hierbo die vereiste spesiale besluit geneem moet word alvorens enigeen van die volgende opsies uitgeoefen kan word:

i.    Vrywillige oudit (d.w.s. nie statutêr kragtens Hoofstuk 3 van die  Wet nie);
ii.    Onafhanklike oorsig; of
iii.    Kompilasie (in die geval van ‘n eienaar-beheerde besigheid).

FAQ 3: Wat is die risiko(s) vir my as ‘n direkteur as daar nie ‘n MOI opgestel word nie?

Soos in FAQ 1 vermeld, word u maatskappy toegelaat om sy ou Akte en Statute te gebruik. Daar is dus nie enige implisiete risikos vir u as direkteur nie. Let egter daarop dat in hierdie geval die maatskappy ‘n MOI kragtens die ou Wet sal gebruik en dat u nie seker sal wees watter bepalings van toepassing is en watter bepalings geag word ongeldig te wees nie.

Teoreties is daar ook geen risiko vir eise van derdepartye teen ‘n maatskappy omdat dit nie ‘n MOI het nie. Dog, omdat die direkteure nie altyd seker mag wees wat hulle verantwoordelikhede is gesien die feit dat sekere bepalings in die Wet vervat is en nie in die MOI (ou Akte en Statute) nie, mag hulle aan aanspreeklikheid blootgestel wees.

In die lig van die bostaande uiteensetting moedig ons ons kliënte aan om nie hul bestaande Akte en Statute te gebruik nie maar om liefs so gou doenlik ‘n MOI op te stel en te registreer, soos deur die 2008 Wet vereis word. Op die duur is die koste wat gespaar kan word deur dit nie te doen nie, eenvoudig nie die risiko wat dit vir u en u besigheid inhou, werd nie.
Omdat ons samewerkingsooreenkomste met toonaangewende regs-firmas het, is ons in ‘n goeie posisie om u te help met die opstel van u maatskappy se nuwe Akte van Inlywing (MOI). Ons bied hierdie diens aan in die wete dat die produk wat ons aan u maatskappy gaan voorsien, aan die hoogste standaarde van omvattendheid, akkuraatheid en toepaslik-heid sal voldoen. Hierdie is, per slot van rekening, die kenmerkende dienskwaliteite waartoe ons verbind is.

Moet nie huiwer om met een van ons direkteure te skakel as u ‘n kwotasie verlang vir ons hulp met die proses om na ‘n MOI om te skakel nie.

Advertisements

0 Responses to “U maatskappy en sy Akte van Inlywing soos vereis deur die Maatskappywet nr. 71, 2008”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Follow ASL on Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 10 other followers

Advertisements

%d bloggers like this: