Archive for July, 2012

Tax: what is new?

THAT TIME OF YEAR AGAIN: TAX FILING SEASON HAS STARTED

The 2012 tax filing season started on 1 July and we are preparing for the completion of tax returns. Clients are advised that we shall get in touch with them shortly to confirm when we require their information so that we may meet the SARS due dates for submission.

These due dates are 23 November 2012 for non-provisional taxpayers and 31 January 2013 for provisional taxpayers. Clients are requested to assist us in keeping to these deadlines by submitting their information to us by the dates that will be communicated to them. Should any leeway be required it is imperative that you contact us in good time.

To ensure peace of mind in dealing with the taxman please make sure that you understand the information and follow the advice provided above. If you have any queries, don’t hesitate to contact either the director or the manager dealing with your affairs.

TAX CREDITS TO REPLACE MEDICAL DEDUCTIONS FOR TAXPAYERS UNDER 65

As announced in the 2011 budget, the income tax deduction for medical scheme contributions for taxpayers under the age of 65 will be converted to a tax credit as from the current tax year which started on 1 March 2012. The rationale is to ensure fairness of the system across the entire spectrum of taxpayers.

The medical tax credit is a fixed amount that will be deducted from the tax payable, thus effectively making it a cash credit. It will be applicable to a person or a dependent with or without a disability. The credit is not applicable to taxpayers older than 65; they will still be entitled to claim a deduction of the full amount of their medical scheme contributions and other approved medical expenditure.

Where medical scheme contributions are in excess of four times the total credits, a deduction against taxable income, inclusive of medical expenses not covered by the medical scheme, may still be claimed. However, only the amount in excess of 7.5% of taxable income (before this deduction), will be allowed.

For a more detailed explanation of the new system please contact our tax department at tax@asl.co.za or go to www.sars.gov.za and enter medical credit in the SEARCH box to find a document titled “Explanation of the medical tax credits”.

CHEQUE PAYMENTS TO SARS

Taxpayers who have to make large cheque payments to SARS (or to any other party, for that matter), need to take note of a new ruling by the Payments Association of South Africa (PASA), the association which is responsible for managing payment systems in South Africa.

In terms of this ruling, which comes into effect on 16 July 2012, banks will no longer accept cheque payments exceeding R500 000 in value from their clients, neither will they accept so-called “split cheque” payments, i.e. two or more simultaneous cheque payments intended to make up a single amount of  R500 000 or more.

SARS has issued a notice to inform taxpayers of this development and how it affects payments to SARS. They advise taxpayers who need to make payments that exceed R500 000 to SARS, to use either of two channels, i.e. SARS eFiling and Electronic Funds Transfer (EFT).

For more detailed information please visit www.sars.gov.za and click on the relevant notice in the IN FOCUS column.

Advertisements

Provisional tax

Clients who are provisional taxpayers and whose tax year ends on the last day of February are reminded that their first provisional tax return for the February 2013 tax year must be submitted no later than 31 August 2012, by which date the first payment is also due.  We shall be contacting our clients concerned during July in order to manage their tax obligation effectively.

You are welcome to contact Christa Marais or the director responsible for your affairs should you have any queries.

Notules van direksievergaderings

Kliënte word herinner aan die wetlike vereistes rakende direksievergaderings soos bepaal in Art. 73 (6), (7) en (8) van die Maatskappywet, 71, 2008.

Die Wet vereis dat ‘n maatskappy notule moet hou van die vergaderings van die direkteure en van enige van die direkteure se komitees en dat ‘n meerderheid van direkteure op ‘n direksievergadering teenwoordig moet wees voordat enige besluit geneem word. Elke besluit wat deur die direkteure geneem word, asook enige verklaring wat deur ‘n direkteur gemaak word, moet in die notule opgeneem word. ‘n Besluit van die direkteure tree in werking op die datum van die besluit tensy daar in die besluit wat geneem word ‘n ander datum van inwerkingtreding bepaal word. Aandag word in die besonder gevestig op die vereiste dat besluite gedateer en opeenvolgend genommer moet word.

Indien ‘n maatskappy se Akte van Inlywing daarvoor voorsiening maak mag ‘n direksievergadering ook deur middel van elektroniese kommunikasie gehou word of mag een of meer direkteure deur middel van elektroniese kommunikasie aan ‘n vergadering deelneem. Die voorwaarde is dat die elektroniese kommunikasie-medium toelaat dat alle deelnemers met mekaar kan kommunikeer sonder dat ‘n tussenpersoon betrokke is.

‘n Notule of besluit wat deur die voorsitter van ‘n direksievergadering of die voorsitter van die volgende vergadering onderteken is dien as bewys van die verrigtinge van die vergadering of van die aanvaarding van die betrokke besluit.

Indien u meer inligting in hierdie verband verlang is u welkom om u navraag aan pty@asl.co.za te stuur.

Minutes of board meetings

Clients are reminded of the legal requirements relating to board meetings as stipulated in Art. 73 (6), (7) and (8) of the Companies Act, 71, 2008.

The Act requires a company to keep minutes of meetings of the board and of any of the board’s committees, and that a majority of the directors must be present before a vote may be called at a meeting of the directors. Each resolution taken by the board and also any statement made by a board member must be recorded in the minutes. A board resolution takes effect on the date that the resolution is made unless another date of implementation is recorded in the resolution. Attention is drawn in particular to the requirement that resolutions must be dated and numbered sequentially.

Providing that a company’s Memorandum of Incorporation allows therefor, a board meeting may also be held by means of electronic communication, or one or more directors may participate in a meeting by means of electronic communication. This is conditional on the electronic communication facility enabling all participants in the meeting to communicate with each other without an intermediary.

Minutes of a meeting, or a resolution, signed by the chair of the board meeting or by the chair of the next meeting is evidence of the proceedings of that meeting or adoption of the particular resolution.

Should you require more information in this regard you are welcome to direct your enquiry to pty@asl.co.za.

Personeelnuus

NUWE AANSTELLINGS

Elizabeth Marais het gedurende Mei by ons aangesluit as Debiteureklerk.

Marcel Rose sluit gedurende Julie by ons aan as Belastingnakomingskonsultant.  Sy het baie ervaring opgedoen gedurende haar dienstermyn by KPMG en het uitgebreide ondervinding van die belastingreëls, hetsy plaaslik of internasionaal, van toepassing op individue.

Ons vertrou dat Elizabeth en Marcel se dienstyd by ASL aangenaam, leersaam en vervullend sal wees en dat hulle ook waarde sal toevoeg tot die diens wat ons aan ons kliënte lewer.

DIENSVERLATINGS

Alecia Taylor het gedurende Junie haar leerkontrak voltooi en sluit by Maitland Financial Services aan as Fund Accountant.

Elizabeth Maree het ‘n pos as reken-meester by Elgin Learning Foundation op Grabouw aanvaar en Jacques Haasbroek is aangestel as Finansiële Bestuurder van Up to Date Pakstoor te Lutzville, naby Vredendal.  Ons is saam met hulle bly dat hulle elk ‘n betrekking nader aan hul ouerhuis gekry het.

Niel Immelman het ons diens in April verlaat om sy eie onderneming te vestig.

Neil Coetzee is na slegs ‘n paar maande by ons deur ‘n vorige kliënt van hom uit sy Greenwoods-dae genader en het die loopbaangeleentheid aanvaar.

Ons bedank elkeen van hulle vir hul onderskeie bydraes by ASL en wens hulle alle sukses toe met hul toekomstige beroepsrigtings.

IN DIE HUWELIK BEVESTIG

Christa (Mouton) is op 31 Maart in ‘n sprokiesmooi skuur op hulle plaas buite Eendekuil met haar skoolliefde, Ben Swart, getroud.  Ons mooiste wense vergesel hulle in hul huwelik.

TOEKOMSTIGE HUWELIK

Henry Muller en Tanith Coutinho het onlangs verloof geraak en beplan om gedurende Maart 2013 op Stellenbosch te trou. Ons wens hulle alle sterkte toe met die troureëlings.

INTERNE BEVORDERING

Johan Coetzee is onlangs bevorder tot Assistent-Ouditbestuurder.

Voorlopige belasting

Kliënte wat voorlopige belastingbetalers is en wie se belastingjaar op die laaste dag van Februarie eindig word daaraan herinner dat hul eerste voorlopige belastingopgawe vir die Februarie 2013 belastingjaar nie later nie as 31 Augustus 2012 ingedien moet word en dat die eerste betaling terselfdertyd gemaak moet word. Ons gaan gedurende Julie met ons betrokke kliënte skakel ten einde hul belastingverpligting effektief te bestuur.

U is welkom om vir Christa Marais of die direkteur verantwoordelik vir u sake te skakel indien u enige navrae sou hê.

Van die direksie – Julie 2012

Hier by Aucamp Scholtz Lubbe kyk ons terug oor die eerste ses maande van 2012 en ons is trots om te kan sê dat ons as firma goed op pad is om ons strategiese doelwitte vir die jaar te bereik. Dié doelwitte is die uitvloeisel van ‘n bewustelike beplanningsproses wat ons jaarliks onderneem.

Die vraag ontstaan nou hoeveel van ons kliënte op ‘n soortgelyke wyse te werk gaan om sekerheid te hê oor waarheen hulle op pad is en hoe daar op koers gehou moet word?  Hoewel hierdie vraag retories van aard is, is dit tog van veel belang want daar bestaan ‘n mite dat slegs nuwe besighede nodig het om te beplan. Die vraag wat elke besigheidseienaar hom of haar eintlik moet afvra is “Kan ons bekostig om nie ‘n duidelike strategie te hê nie?”

Die voordele van ‘n jaarlikse besigheidsplan waarin nie alleen duidelike en haalbare doelwitte uiteengesit word nie maar ook ‘n strategie bepaal word wat gevolg moet word om die doelwitte te bereik, moet voor die hand liggend wees vir enigeen wat erns maak met sy of haar besigheid. Van kritiese belang, natuurlik, is dat die strategie geïmplementeer en vordering deurlopend gemonitor moet word.

Ons wil diegene van ons kliënte wat nog nie die uitdagende maar bevredigende paadjie van strategiese beplanning loop nie, aanmoedig om erns daarvan te maak om wél hul besigheid op hierdie gesonde voet te plaas. Ons deel graag ons ervaring in hierdie verband en nooi u uit om met enigeen van die direkteure in verbinding te tree vir hulpverlening met die uitwerk van ‘n besigheidstrategie, hetsy vir die res van hierdie jaar of vir 2013.

From the directors – July 2012

Here at Aucamp Scholtz Lubbe we are looking back on the first six months of 2012, and we are proud to say that our firm is well on its way to achieving our strategic objectives for the year. These objectives are the outcome of a conscious planning process that we undertake annually.

The question now arises how many of our clients set about in similar manner to make sure where they are going and how they should stay on track? This is a rhetorical question but nevertheless a very important one since there is a myth that only new businesses need to plan. The question that each business owner should actually ask himself or herself is “Can we afford not to have a clear strategy?”

The advantages of an annual business plan in which not only clear and achievable objectives are enunciated but also a strategy is spelt out for achieving these goals, must be clear to anyone who is serious about his or her business. Critically important, of course, is that the strategy is implemented and that progress is monitored continuously.

We wish to encourage those of our clients who are not yet following the challenging yet satisfying route of strategic planning to place their business on this sound footing. We shall gladly share our experience in this regard and invite you to get in touch with any of the directors for assistance with developing a business strategy for either the rest of this year or for 2013.

Registration of business names not compulsory yet

The Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) has issued a public notice to provide clarity on when the compulsory registration of business names as provided for in the Consumer Protection Act, 2008, will come into force.

The CIPC says that there is no prohibition as yet on the creation and use of business names, since the effective date for the implementation of the relevant provisions is still to be published by the Minister of Trade and Industry in the Government Gazette. Such notice must be published six months prior to the implementation date. Once the date has been published CIPC will communicate this fact to the general public via the print media and on the CIPC website at www.cipc.co.za.

It should be noted that business names that have been in use for more than one year prior to the date of implementation, will not be affected.


Follow ASL on Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 10 other followers

Advertisements