Die nuwe Maatskappywet, Wet 71 van 2008

Onsekerheid bestaan steeds in die sakewêreld oor die praktiese wisselwerking tussen maatskappye se aktes van inlywing en die nuwe Maatskappywet, 71 van 2008, wat op 1 Mei verlede jaar in werking getree het. Dit is egter in sakelui se beste belang dat hulle daarvan sal kennis neem dat hierdie wisselwerking in die periode vanaf die inwerkingtredingsdatum van die wet tot voor einde April 2013, anders sal wees as ná Mei 2013. Dit regsposisie is soos volg:

Wisselwerking ná Mei 2011 tot voor Mei 2013

In gevalle waar die bindende, kontraktuele voorwaardes in die akte van oprigting van ’n maatskappy strydig is met die bepalings van die nuwe wet, sal die bepalings van die akte voorrang hê bo die wetsbepalings. Dieselfde geld in die geval van aandeelhouersooreenkomste waarvan die bepalings strydig is met die nuwe wet.

Situasie ná 1 Mei 2013

Die posisie sal vanaf 1 Mei 2013 omgekeerd wees deurdat die Maaskappywet, in die geval van teenstrydigheid met aktes van inlywing en aandeelhouersooreenkomste, die botoon sal voer en die regsposisie sal bepaal. (Voorsiening word wel gemaak vir enkele uitsonderingsgevalle.) Dit beteken dat enige kontraktuele bepaling in ’n akte van inlywing of aandeelhouersooreenkoms, wat strydig is met die wet, nietig sal wees tot die omvang van die teenstrydigheid.

Voorts is dit belangrik dat sakelui en maatskappe ook sal kennis neem van die volgende:

  • Maatskappye wat vóór 1 Mei 2013, ooreenkomstig die nuwe wet, hul akte van oprigting verander na ’n akte van Inlywing hoef geen fooi aan die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom (Engels: CIPC) te betaal nie.
  • Sou hierdie wysiging eers ná 1 Mei 2013 plaasvind, bring dit mee dat die tersake maatskappy in der waarheid onder algehele wetskontrole beland. Ter versekering dat ’n maatskappy bestuur word ooreenkomstig die oorspronklike oprigtingsbedoeling, is dit dus aangewese dat die omskaking vóór die genoemde sperdatum gedoen word.
  • Die nuwe bevat altesame 52 wysigbare bepalings, wat na behoefte en keuse ingesluit kan word tydens die oorskakelingsproses. Dit is dus wenslik dat sakelui en maatskappy hul prokureur of ouditeur so gou moontlik sal kontak met die oog op die afhandeling van hierdie proses.

Indien u of u maatskappy hulp in hierdie verband verlang, is u welkom om Arnold Scholtz of Pieter Aucamp by 021 840 1600 of onderskeidelik arnold@asl.co.za of pieter@asl.co.za te kontak.

1 Response to “Die nuwe Maatskappywet, Wet 71 van 2008”


  1. 1 nachrichten flüchtlinge ungarn 2015/12/28 at 5:35 pm

    Interessant wären die Reaktion der Hörer, wenn eine Radiostation als Aprilscherz verkünden würde, dass über Nacht die Mineralölsteuer ersatzlos weggefallen wäre und sich möglicherweise
    noch mit einer Nachrichtenagentur zusammentut, die bei den großen Providern die Nachrichten einstellt.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Follow ASL on Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 9 other followers


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: