Archive for March, 2012

PAIA deadline extension merely a breather

The qualified extension of the deadline for compliance with the Promotion of Access to Information Act (PAIA) merely a day before its expiry certainly was to be welcomed. Yet, we at Aucamp Scholtz Lubbe, are of the opinion that affected companies should not construe this as a signal to put the matter on hold for the duration of the extension period.

In an eleventh hour government intervention Mr Jeff Radebe, Minister of Justice and Constitutional Development, announced on 30 December 2011 that the deadline of 31 December 2011 in certain instances had been postponed to 31 December 2015

Although this officially constitutes a breather of four years, we deem it feasible for companies to compile and submit the required PAIA documentation to the Human Rights Commission at the earliest possible opportunity, and to update the content thereof on an annual basis, should any changes occur.

Having compiled and submitted all the relevant PAIA manuals to the said commission prior to the original deadline, in accordance with our clients’ brief, we shall continue to provide this service to those entities that have not as yet complied with the PAIA requirements.

Queries in this regard may be addressed to Tanya Lombard at tanya@asl.co.za or 021 840 1600.

Advertisements

Christa Mouton word direkteur, én mevrou

Die nuus dat Christa Mouton, sedert begin verlede jaar ouditbestuurder in ons maatskappygeledere, met ingang van 1 Maart vanjaar bevorder is tot direkteur van Aucamp Scholtz Lubbe, is oral waar dit reeds bekend geword het, met opgewondenheid ontvang.

Dit was te wagte en dit is te verstane, want dit is nie net Christa se sprankelende, dinamiese en innemende persoonlikheid wat haar gewild maak onder kollegas en kliënte nie; haar kundigheid as geoktrooieerde rekenmeester, en eienskappe soos haar onblusbare werkywer, deursettingsvermoë en professionaliteit dwing eweneens allerweë respek af.

Christa is op 13 Junie 1985 op Citrusdal gebore, het matriek in 2003 met onderskeiding aan die Hoërskool Porterville geslaag, was skool- en koshuisprefek, kaptein van haar skool se atletiek- en netbalspan, het gereeld in haar skoolloopbaan meriete- en vakpryse ontvang, én vier jaar agtereenvolgens akademiese erekleure verwerf.

Sy het die grade B Rek en B Rek Hons onderskeidelik in 2006 en 2007 aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf, waarna sy in 2008 haar leerklerkskap by BGR Aucamp Scholtz begin het, Sy het in 2009 haar kwalifiseringseksamen as geoktrooieerde rekenmeester afgelê, was ouditbestuurder vir net langer as ’n jaar en – ter aanvulling van haar aanstelling as maatskappydirekteur – trou sy eersdaags met Ben Swart, haar skoolkys van Porterville.

Aucamp Scholtz Lubbe is voorwaar bevoorreg om sy direksie met die kaliber van ’n mens soos Christa te kan aanvul.

Personeelnuus

Aanstellings

Ons jongste personeelaanstellings is Jana Burger (bestuurder menslike hulpbronne), Sonja Theron (boekhouer), Ilse Opperman (belastingnakomingsbeampte), Sonja Viljoen (Administrateur van ASL Trust), Neil Coetzee (kleinsakebestuurder), en Johan Coetzee (ouditsenior). Neasa Lacen May, Ceri-Anne Hill, Christof Kruger en Gerrit Nieuwoudt is met ingang Februarie vanjaar as SAIPA-klerke aangestel, en Chriszel Matthyssen, Cherilee Potgieter, Gustav Bessinger, John-Ross Hunter, Stephan Smit en Danie van Zyl as SAIGR-klerke. Ons vertrou dat hul dienstyd by Aucamp Scholtz Lubbe aangenaam, leersaam en vervullend sal wees.

Uitdienstrede

Die personeellede wat in die jongste verlede ons diens verlaat het, is Inge Steenkamp, Maggie Lennerd, Hano Liebenberg, Cobus Horn, Andrea Lubbe, Chantelle Brink, Nicola Pheiffer en Sorika Oliver. Personeellede wat eersdaags ons diens verlaat, is Toni de Bruyn, Adeeba Brinkhuis en Sarie Opperman. Hul almal se diens aan ons maatskappy word opreg waardeer.

Huwelike

Jaco van Straaten, ouditbestuurder, is op 15 Oktober 2011 met Trinette getroud, en Niël Immelman op 30 Desember 2011 met Jean. Albei egpare het hulle op Somerset-Wes gevestig. Ons wens hulle net die beste toe vir die toekoms.

Komende huwelike

Christa Mouton, wat pas tot direkteur bevorder is, tree op 31 Maart vanjaar in die huwelik met haar skoolkys, Ben Swart, terwyl Raubie Brink, ouditsenior, en Leandrie Ackerman op 29 September die knoop deurhaak. Albei egpare gaan hulle op Somerset-Wes vestig. Ons wens hulle sterke toe met die troureëlings!

Directors could be liable for company’s tax debts

Although companies or close corporations, as legal entities in their own right, bear the responsibility of debts incurred, and although directors, shareholders and members of these entities generally are not personally liable for such debts if the entities should become incapable of settling them, the Tax Administration Bill, 11 of 2011, contains several provisions in terms of which directors, shareholders and members can incur personal liability for such entities’ tax debts. Section 180 of the bill stipulates as follows:

  • A person is personally liable for any tax debt of the taxpayer to the extent that the person’s negligence or fraud resulted in the failure to pay the tax debt if (a) the person controls or is regularly involved in the management of the overall financial affairs of a taxpayer, and (b) a senior SARS official is satisfied that the person is or was negligent or fraudulent in respect of the payment of the tax debts of the taxpayer.

Accordingly, personal liability is not limited to income tax, but extends to “any tax debt”; the trigger for such personal liability is “negligence or fraud”; such negligence or fraud must have been the cause of the failure to pay the tax debt; potential personal liability extends to any person who “controls or is regularly involved in the management of the overall financial affairs of a taxpayer”, and a senior SARS official must be “satisfied” that such negligence or fraud occurred.

IRP6-vorm verander met nuwe omsetveld

‘n Wysiging aan die SAID se opgawevorm vir die betaling van voorlopige belasting (IRP6) het in Desember 2011 van krag geword. Hiervolgens is ’n nuwe omsetveld geskep, wat voltooi moet word met inagneming daarvan dat die omsetsyfer BTW uitsluit, dat ander inkomstebronne (byvoorbeeld investeringsinkomste) buite rekening gelaat moet word, en dat die oorskatting van omset nie tans tot die oplegging van boetes sal lei nie. Dit is nie vir individuele belastingbetalers nodig om die omsetveld te voltooi nie.

Jan Taks stel strenger oor mediese aftrekkings

Die SAID se jongste belastinggids oor die aftrekking van mediese uitgawes lê streng en omvattende riglyne neer vir mediese uitgawes wat voortaan as belastingaftrekbaar geag sal word. Hiervolgens sal ’n mediese uitgawe slegs vir aftrekking oorweeg word indien dit aan ’n geregistreerde mediese diensverskaffer, verpleegsorginrigting, hospitaal, verpleegkundige of apteek vir professionele dienste of voorgeskrewe medikasie betaal is. Sodanige uitgawe moet aangegaan gewees het in belang van die belastingbetaler self, sy of haar eggenoot of kind, of enige afhanklike (indien daardie afhanklike as sodanig deur ’n mediese fonds aanvaar is). Daarby mag die uitgawe nie van ’n mediese fonds verhaalbaar wees nie, en sal uitgawes wat deur ’n werkgewer namens die belastingbetaler aangegaan is, slegs vir aftrekking oorweeg word indien dit gelei het tot die ontvangs van ’n belasbare voordeel deur die belastingbetaler. Die SAID-vereistes aangaande bewysstukke vir mediese is nou ook strenger en meer gedetailleerd, en ons raai kliënte sterk aan om hulle op die hoogte hiervan te bring.

  • Indien u enige navraag in hierdie verband het, is u welkom om met Niel Immelman in verbinding te tree by tax@asl.co.za of 021 840 1600.

SAID draai krane stywer met nuwe opgawe

Die voltooiing en indiening van ’n nuwe, aanvullende belastingverklaring – bekend as IT14SD – is Suid-Afrikaanse maatskappye en beslote korporasies se voorland ingevolge ’n besluit van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID). Die verklaring, wat die rekonsiliasie behels van Inkomstebelasting, Belasting op Toegevoegde Waarde, Werknemersbelasting en Aksynsbelasting, sal op skriftelike versoek van die SAID deur die tersake onderneming ingedien moet word.

  • In gevalle waar die SAID ons dienooreenkomstig verwittig, sal ASL die tersake kliënt daarvan in kennis stel. Ons stel ons graag beskikbaar vir die verlening van bystand met die voltooiing en indiening van IT14SD-opgawes, met dien verstande dat ons ’n bykomende fooi vir hierdie aanvullende diens sal hef.

Die nuwe Maatskappywet, Wet 71 van 2008

Onsekerheid bestaan steeds in die sakewêreld oor die praktiese wisselwerking tussen maatskappye se aktes van inlywing en die nuwe Maatskappywet, 71 van 2008, wat op 1 Mei verlede jaar in werking getree het. Dit is egter in sakelui se beste belang dat hulle daarvan sal kennis neem dat hierdie wisselwerking in die periode vanaf die inwerkingtredingsdatum van die wet tot voor einde April 2013, anders sal wees as ná Mei 2013. Dit regsposisie is soos volg:

Wisselwerking ná Mei 2011 tot voor Mei 2013

In gevalle waar die bindende, kontraktuele voorwaardes in die akte van oprigting van ’n maatskappy strydig is met die bepalings van die nuwe wet, sal die bepalings van die akte voorrang hê bo die wetsbepalings. Dieselfde geld in die geval van aandeelhouersooreenkomste waarvan die bepalings strydig is met die nuwe wet.

Situasie ná 1 Mei 2013

Die posisie sal vanaf 1 Mei 2013 omgekeerd wees deurdat die Maaskappywet, in die geval van teenstrydigheid met aktes van inlywing en aandeelhouersooreenkomste, die botoon sal voer en die regsposisie sal bepaal. (Voorsiening word wel gemaak vir enkele uitsonderingsgevalle.) Dit beteken dat enige kontraktuele bepaling in ’n akte van inlywing of aandeelhouersooreenkoms, wat strydig is met die wet, nietig sal wees tot die omvang van die teenstrydigheid.

Voorts is dit belangrik dat sakelui en maatskappe ook sal kennis neem van die volgende:

  • Maatskappye wat vóór 1 Mei 2013, ooreenkomstig die nuwe wet, hul akte van oprigting verander na ’n akte van Inlywing hoef geen fooi aan die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom (Engels: CIPC) te betaal nie.
  • Sou hierdie wysiging eers ná 1 Mei 2013 plaasvind, bring dit mee dat die tersake maatskappy in der waarheid onder algehele wetskontrole beland. Ter versekering dat ’n maatskappy bestuur word ooreenkomstig die oorspronklike oprigtingsbedoeling, is dit dus aangewese dat die omskaking vóór die genoemde sperdatum gedoen word.
  • Die nuwe bevat altesame 52 wysigbare bepalings, wat na behoefte en keuse ingesluit kan word tydens die oorskakelingsproses. Dit is dus wenslik dat sakelui en maatskappy hul prokureur of ouditeur so gou moontlik sal kontak met die oog op die afhandeling van hierdie proses.

Indien u of u maatskappy hulp in hierdie verband verlang, is u welkom om Arnold Scholtz of Pieter Aucamp by 021 840 1600 of onderskeidelik arnold@asl.co.za of pieter@asl.co.za te kontak.

Dividends Tax replaces STC

Secondary Tax on Companies, known as STC in business circles, shall be replaced with Dividends Tax as from 1 April this year.

While Dividends Tax shall be levied at a rate of 15%, the new tax shall be payable by shareholders, and not by companies themselves, as was the case with STC. In practise, however, companies shall withhold the tax and pay it to the South African Revenue Service (SARS) on behalf of the shareholder. Even so, shareholders ultimately remain responsible for ensuring that the Dividends Tax has been paid.

Companies that have STC credits on 1 April 2012, will be allowed to use these credits for up to 5 years following on the effective date. Where a company does not withhold Dividends Tax, or withhold less than 15% because it is using its STC credits, it has to advise the shareholders to whom the dividend is paid how much of the STC credit has been used in that dividend. And, where a company with a STC credit pays a dividend to its shareholders after the effective date, it has to apportion the STC credit among them.

Any queries in this regard may be addressed to Boet Lubbe at boet@asl.co.za or 021 840 1600.

Die bloed vloei weer

Een van die maniere waarop Aucamp Scholtz Lubbe voortbou op die lank gevestigde verbintenis tot gemeenskapsdiens is die gereëlde beskikbaarmaking van sy perseel aan die Wes-Kaapse Bloedoortappingsdiens vir bloedskenking uit eie geledere, asook deur mede-sakelui en lede van die publiek.

Die datums waarop die bloed, by wyse van spreke, andermaal vanjaar by Aucamp Scholtz Lubbe vir ’n goeie saak sal vloei, is soos volg:

16 Maart

18 Mei

13 Julie

14 September

16 November

Ons nooi u graag om deel te neem aan en deel te bly van hierdie inisiatief.

  • Navrae hieroor kan gerig word aan Wilma Perold by 021 840 1600 of wilma@asl.co.za


Follow ASL on Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 10 other followers

Advertisements